Foreningsinformation

Her på denne side finder du de formelle informationer om Gråspurvene, bl.a. foreningens vedtægter. 

Siden vil løbende blive opdateret med tilbageblik fra foreningens mere end 20-årige historie, inkl. de seneste års medlemsudviklingen.

Vedtægter for Seniormotions-

foreningen "GRÅSPURVENE"

 

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Gråspurvene” og er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. Foreningen er stiftet den 28.10.1999.

 

§ 2. Formål

Foreningen har til formål at udbrede idrætten blandt seniorer i Sønderborg Kommune. Foreningen forpligter sig til at samarbejde bredt om udbredelsen af ældremotion i kommunen.

 

§ 3. Medlemskab af organisation

Foreningen er tilsluttet DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund), og er forpligtet til at overholde de for forbundet til enhver tid gældende regler og vedtægter.

 

§ 4. Medlemsforhold

Foreningen optager alle, der anerkender foreningens formål og vedkender sig disse vedtægter. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.

 

Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter.

 

Eksklusion kan ske, såfremt bestyrelsen finder anledning dertil. Det ekskluderede medlem kan indbringe afgørelsen for førstkommende generalforsamling. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen skriftligt er meddelt.

§ 5. Kontingent

Bestyrelsen fastsætter foreningens kontingent

 

§ 6. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en vedtægtsændring.


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og skal – for at være lovlig – indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 3 dage inden generalforsamlingen.


Kun medlemmer, der har betalt kontingent og personligt møder op, kan deltage i generalforsamlingen med stemmeret.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning over det forløbne år
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Orientering om budget for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter
 7. Eventuelt

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, som bestyrelsen finder nødvendigt eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer indsender en skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne.

For at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling skal mindst ¾ af underskriverne være til stede. På en ekstraordinær generalforsamling skal kun den eller de sager behandles, der er bekendtgjort ved indkaldelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget. Indkaldelse sker i lighed med ordinær generalforsamling

 

§ 8. Bestyrelse

Foreningen ledes af bestyrelsen, bestående af formand, næstformand, kasserer samt 2 menige medlemmer.

Alle valg gælder for en periode af 2 år og valget finder sted på den ordinære generalforsamling.

Udover bestyrelsen vælges 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

 

I ulige år vælges:

 • 3 medlemmer til bestyrelsen
 • 1 bestyrelsessuppleant
 • 1 revisor

 

I lige år vælges:

 • 2 medlemmer til bestyrelsen
 • 1 bestyrelsessuppleant
 • 1 revisor

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

 

§ 9. Udvalg

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg.

 

§ 10. Regnskab og revision

Regnskab følger kalenderåret.

 

Revisorerne skal mindst en gang om året gennemgå og påtegne det samlede regnskab og påse, at beholdningen er tilstede. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdninger.

 

§ 11. Tegning

Foreningen forpligtes ved underskrift af to af bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf den ene skal være formanden. Dog ved køb og salg af fast ejendom samt ved lånoptagelse af den samlede bestyrelse.

 

Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

 

§ 12. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske mundtligt eller skriftligt og gælder fra udgangen af det halvår, hvor udmeldelsen finder sted.

 

§ 13. Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes ved ovennævnte stemmeflertal uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold, tilfalde almennyttigt seniorarbejde i kommunen.

 

 

Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen den 22.februar 2023

 


Medlemstallet er steget langsomt og støt i foreningens første 10 år og har i de seneste år ligget på ca. 140 medlemmer. Corona resulterede i nedlukning og færre medlemmer i 2020 0g 2021.
Træning i Sydals-Hallen.